top of page

ניהול כספים וחשבות

משרדנו מספק מגוון רחב של פתרונות מתקדמים לניהול כספים במיקור חוץ:

  1. דוחות כספיים ודיווח להנהלה ולדירקטוריון - מאזן, רווח והפסד ותזרים מזומנים ברזולוציה חודשית/רבעונית/שנתית.

  2. תכנון ובקרה תקציבית.

  3. ניהול תזרים מזומנים -  תכנון תזרימי, מעקב תשלומים, בקרת גביה, ניהול קווי אשראי ועוד.

  4. בקרה על עבודת מנהל החשבונות על-מנת להבטיח הנהלת חשבונות תקינה ורישומים נאותים בספרי החברה.

  5. ליווי תהליכים פיננסיים מורכבים מ- א' ועד ת', כגון הערכות שווי ובדיקת נאותות.

  6. הכנה של ניירות מיוחדים וביצוע ניתוחים לפי צרכי הארגון.

  7. טיפול בממשקים כגון מוסדות ממשלתיים, בנקים וחברות ביטוח.

ניהול כספים וחשבת
bottom of page