top of page

הוצאות מוכרות לצרכי מס

חלק א': הוצאה מוכרת לצורך מס

לכל סוג עסק ישנם ההוצאות המוכרות שלו, הוצאה מוכרת בעסק מסוים, יתכן והיא אינה מוכרת בעסק אחר. על מנת שהוצאה תהיה מוכרת היא חייבת להיות הכרחית לצורך ייצור הכנסה (סעיף 17 לפקודת מס הכנסה).

הגדרות והסברים:

1. הוצאה מוכרת - הוצאה הכרחית לצורך ייצור הכנסה, הנובעת או מהוצאה שוטפת או מפחת בגין רכוש קבוע. כמו כן ישנן הוצאות נוספות המקטינות את ההכנסה החייבת כגון הפקדות בקרן פנסיה וקרן השתלמות וביטוח אובדן כושר עבודה. 

2. הוצאה מוכרת רק בחלקה - יש סוגי הוצאות שתקנות מס הכנסה קובעות,שלמרות שהוצאת את כל ההוצאה למען העסק, הם לא יוכרו באופן מלא,אלא רק באופן חלקי.
לגבי כל סוג הוצאה שכזו נקבעו הוראות מפורטות מהו החלק המוכר ומהו החלק העודף ( הלא מוכר).
להלן חלק מן ההוצאות : אחזקת רכב, טלפון נייח בעבודה מהבית, טלפון נייד, נסיעות לחו"ל, אשל, כיבודים, מתנות וביגוד מקצועי.

3. הוצאה מעורבת - הוצאה המשמשת גם לצורך עסקי וגם לצורך פרטי. הכלל בהוצאה מעורבת על מנת שחלק ממנה יהיה מוכר, הוא שניתן לבצע הפרדה בין החלק העסקי לחלק הפרטי. במידה ולא ניתן לבצע הפרדה שכזו, ההוצאה אינה מוכרת.

4. הוצאה בעלת אופי עונשי - כל הוצאה הנושאת אופי עונשי כגון קנסות וכו', אינה מוכרת.

5. אבחנה בין הוצאה שוטפת לבין הוצאה הונית (רכוש קבוע) - הוצאה שוטפת היא הוצאה לצורך שמירה על הקיים, או הוצאה שנועדה לצורך התפעול השוטף של העסק. הוצאה הונית (רכוש קבוע), היא הוצאה שנועדה לשמש אותנו למשך מספר שנים, כגון רכישת מחשב, רכישת רכב וכו', מדובר בד"כ על הוצאות בעלות סכום מהותי. ההכרה בהוצאה תהיה דרך מנגנון שנקרא פחת. בפקודת מס הכנסה נקבע לכל סוג של רכוש קבוע אחוז פחת מסוים. לדוגמא פחת על מחשב הוא 33% ופחת על רהוט משרדי הוא 6%.

6. ניכוי מס במקור - יש הוצאות שחובה עליך לנכות מהם מס במקור במידה ואתה מעוניין לדרוש אותם בתור הוצאה מוכרת. הדוגמא הכי שכיחה הן הוצאות שכירות. במידה ומשכיר הנכס לא מספק לך על אישור על ניכוי במקור, ואתה לא מנכה לו על פי התקנות הקבועות בפקודה, מס הכנסה לא יכיר לך בהוצאה.

7. תשלום בשנת המס - ההוצאה צריכה להיות משולמת בשנת המס בה הייתה ההוצאה, במידה והדיווח הוא על בסיס מזומן. דיווח על בסיס מזומן הינו הכרה בהכנסות לצורך מס אך ורק במידה והם התקבלו בפועל. שיטה זו מקובלת אצל בעלי מקצועות חופשיים, ועסקים אשר אינם מחזיקים במלאי.

8. הפרזה בהוצאות - לנציב מס הכנסה יש האפשרות לא להכיר לך בחלק מין ההוצאות, בטענה שהם היו מופרזות (סעיף 30 לפקודת מס הכנסה).

חלק ב': אחוז המע"מ הניתן לקיזוז מחשבונית המס

אחוז המע"מ שניתן לקזז מהחשבונית - אין זה משנה אם מדובר בהוצאה שוטפת או רכוש קבוע, הבדיקה מהו אחוז המע"מ הניתן לקיזוז יעשה לאחר מספר מבחנים:

1. האם מדובר על חשבונית מס?
במידה ולא מדובר בחשבונית מס אין מה לקזז (ארנונה, עמלות בנק, ביטוחים, משכורות לעובדים, ביטוח לאומי חלק המעסיק, קבלה מעוסק פטור, חשבונית עסקה).

2. האם מדובר בהוצאה או רכוש קבוע שחל איסור לקזז מע"מ בגינם (ליסינג, רכישת רכב-למעט חריגים)?

3. האם החשבונית מס היא על השם שלך? (למעט חשמל מעבודה מהבית שניתן שתהיה רשומה על שם בעל הבית).

4. האם חשבונית המס היא בגין עסקה פטורה ממע"מ, או בגין עסקה אשר שיעור המע"מ הינו 0?
בגין עסקאות פטורות ממע"מ חל איסור לקזז מע"מ (עסקאות עוסק פטור,השכרה ומכירה בדמי מפתח ועוד).
בגין עסקאות אשר שיעור המע"מ הינו 0, תוכל לקזז מע"מ (הכנסות מפירות וירקות לא מעובדים,יצוא טובין ועוד).

5. האם חשבונית המס היא בגין טובת הנאה אשר העובד המועסק על ידך קיבל ממך ? 
לדוגמא, יצאתם לנופש של עובדי המשרד, או אוכל במקום העבודה. במקרים מסוג אלה חל איסור לקזז מע"מ.

6. מבחן עיקר השימוש - מהו עיקר השימוש של ההוצאה,לצורך עסקי או לצורך פרטי ?
במידה ועיקר השימוש הוא לצורך עסקי תוכל לקזז 66% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית. במידה ועיקר השימוש הוא לצורך פרטי תוכל לקזז רק 25% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית.
המקרים העיקריים שבהם תתקל בשאלה הם: טלפון נייד, ואחזקת רכב.
חלק המע"מ שאינו ניתן לקיזוז יתווסף לסכום ההוצאה.

7. במידה ועברת את ששת המבחנים הקודמים ניתן לקזז 100% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית המס.

 

חלק ג': סוגי הוצאות שכיחות ואחוז המע"מ הניתן לקיזוז בגינם

להלן סוגי הוצאות שכיחות (לפי סדר אלפבית)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חשוב

מאחר ולכל עסק סוג הוצאות ייחודיות שלו, לא ניתן להכין רשימה סגורה של "הוצאות מוכרות", ניקח לדוגמא מורה לפילאטיס אשר בבעלותה סטודיו לפילאטיס, מעבר להוצאות השכיחות אשר מופיעות במדריך זה יש לה הוצאות נוספות כגון: רכישת מזרונים, רכישת מגבות, רכישת נרות אווירה. לכן המדריך נותן קווי הנחיה כללים ולכל בעל עסק להוסיף את ההוצאות הייחודיות רק שלו.

ראו גם - עצמאי או חברה? סקירה מקיפה

bottom of page